Ανάπτυξη τουριστικού ΓΠΣ χάρτη Δήμου Φούρνων και τυπογραφική αναπαραγωγή του

 

Η AVMap GIS Α.Ε., υλοποίησε για τον Δήμο Θήρας ψηφιακό χάρτη μέσω GIS χρησιμοποιώντας τοπογραφικά, γεωλογικά, γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Αναλυτικά χρησιμοποιήθηκαν:

Α.  Τοπογραφικά και Γεωλογικά

 • Χερσαίο Ανάγλυφο (ισοϋψείς ανά 50μ., τριγωνομετρικά & υψομετρικά σημεία)
 • Υποθαλάσσιο Ανάγλυφο (ισοβαθείς, σημεία βαθών)
 • Γεωλογικοί σχηματισμοί, ρήγματα, πτυχές
 • Λιθολογικές ομάδες σχηματισμών

Β.  Γεωμορφολογικά στοιχεία

 • Υδρογραφικό δίκτυο
 • Μορφολογικές κλίσεις επιφανείας
 • Κατολισθήσεις κτλ.

Γ.  Αποτύπωση της παράκτιας ζώνης

 • Κλίσεις παράκτιας ζώνης
 • Λιθολογία της παράκτιας ζώνης (ευδιάβρωτα, δυσδιάβρωτα)
 • Ταξινόμηση ακτών βάσει υλικού (βραχώδεις, αμμώδεις)

Δ.  Περιβαλλοντική Διαχείριση – Ανθρωπογενή στοιχεία

 • Αποτύπωση των υπαρχόντων υποδομών (κύριες-δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες, λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, λατομεία, θέσεις χωματοληψίας, θέσεις χωματερών, χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων)
 • Αποτύπωση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων
 • Αποτύπωση των τουριστικών περιοχών και άλλων προτεινόμενων για αξιοποίηση
 • Αποτύπωση υφιστάμενων χρήσεων γης
 • Αποτύπωση πιθανών εστιών ρύπανσης

Από αυτά τα δεδομένα προέκυψαν έγχρωμοι θεματικοί χάρτες (Τουριστικός, Γεωμορφολογικός, Γεωλογικός, Περιβαλλοντικός) και διαγράμματα.

FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων Η AVMap σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed.

Αναβάθμιση πλατφόρμας GIS για την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων με ψηφιακή υπογραφή και διασύνδεση με το πρωτόκολλο Στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Δήμο Παλλήνης, η

Περισσότερα »