Ψηφιακές εφαρμογές - R.O.M.E.

Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης.

Για τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε η παραγωγή του υλικού διάδοσης των παραδοτέων στο ευρύ κοινό του προγράμματος “ROME – Roman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB-CADSES. Κατά την πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και αναπαραγωγή εντύπου υλικού με θέμα «Οδηγός Ευρωπαϊκών Θεματικών (Γεωπολιτισμικών) Πάρκων». Το φυλλάδιο αυτό, μεγέθους Α3,τυπώθηκε σε 1.500 αντίτυπα και διανεμήθει σε σχολεία. Στο φυλλάδιο αυτό μπορούσε να βρει κανείς πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με πάρκα. ι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες σε 5 ευρωπαϊκές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά. Επίσης πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή εντύπου υλικού, σε 4.000 αντίτυπα και με μέγεθος Α4, ε θέμα «Οδηγός Ευρωπαϊκών Θεματικών Πάρκων». Το συγκεκριμένο φυλλάδιο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος και γενικές πληροφορίες σχετικά με πάρκα, με γλώσσα γραφής την ελληνική. Κατά την ίδια φάση αναπτύχθηκε ενημερωτικός φάκελος (informative dossier) με περιεχόμενο σχετικό με τη γεωπολιτισμική κληρονομιά, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε έλεγχος και αξιολόγηση του Internet site που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του ROME. ατα τη δεύτερη φάση εκτέλεσης του έργου αναπτύχθηκε πύλη πολυμέσων (multimedia Portal) για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με περιεχόμενα από τα παραδοτέα του προγράμματος ROME και επιπλέον μέρος διακίνησης ιδεών (Forum) δημοσίων φορέων και υπηρεσιών,και με δυναμικούς χάρτες της περιοχής της Περιφέρειας με τα αρχαιολογικά στοιχεία που προέκυψαν από το πρόγραμμα ROME. έλος, πραγματοποιήθκε η παραγωγή υποστηρικτικού και εκπαιδευτικού υλικού για τους χρήστες του Portal.


Έτος υλοποίησης: 2009

FINISHED PROJECTS

Ele.C.Tra. – Electric City Transport

Ele.C.Tra. – Electric City Transport Το πρόγραμμα Ele.C.Tra. “Electric City Transport”, βασίζεται στο scooter sharing system και αποσκοπεί στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης που οφείλεται

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δράμας

Ανάπτυξη εφαρμογής GIS και ψηφιακών πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Δράμας   Για το Δήμο Δράμας αναπτύχθηκε και εγκατάσταθηκε ολοκληρωμένου ΓΠΣ, στο οποίο αναπτύχθηκε γεωγραφική βάση δεδομένων

Περισσότερα »
FINISHED PROJECTS

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με εφαρμογές γεωπληροφορικής – GIS

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης & οργάνωσης χωρικών δεδομένων του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου με εφαρμογές γεωπληροφορικής – GIS Για τον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου αναπτύχθηκε με εφαρμογές Γεωπληροφορικής

Περισσότερα »