Το έργο “DINALPCONNECT” στοχεύει στη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να βελτιωθεί η οικολογική συνδεσιμότητα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα Δειναρικά όρη και την σύνδεσή τους με τις Άλπεις.

Η στρατηγική του έργου “DINALPCONNECT” για την οικολογική συνδεσιμότητα, βασίζεται σε χωρική ανάλυση των σημερινών αξόνων και των εμποδίων ως πλαίσιο σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Τα σχέδια δράσης βασίζονται σε οδηγίες για γεωργικές και δασολογικές πρακτικές προστατεύοντας την βιοποικιλότητα και θα δώσουν την δυνατότητα υλοποίησης των δράσεων για την βελτίωση της οικολογικής συνδεσιμότητας των επιλεγμένων οικοτόπων και στις δύο πλευρές των εθνικών συνόρων.

Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα σε διακρατικό επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας του οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου διαμέσου των παρακάτω δράσεων:

  • Στρατηγικές για βελτίωση της Οικολογικής Συνδεσιμότητας στην περιοχή γύρω από τα Δειναρικά όρη και τις Άλπεις.
  • Σχέδια δράσεων σε πιλοτικές περιοχές με σκοπό την προώθηση της Οικολογικής Συνδεσιμότητας
  • Δίκτυα διασυνοριακών πιλοτικών περιοχών.

Το έργο “DINALPCONNECT» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023. Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση του Second Call of INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION Programme 2014 – 2020 το οποίο περιλαμβάνει European Regional Development Fund (ERDF) και Instrument for Pre-Accession assistance (IPA) Fund.

Στο έργο η AVMap ανέλαβε:

  • Τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την προώθηση των δράσεων του έργου
  • Τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση διεθνών πρακτικών για τη στρατηγική ανάπτυξης οικολογικής συνδεσιμότητας
  • Την ανάπτυξη σχεδίου δράσης μέσω μελέτης της ελληνικής περιοχής μελέτης και διοργάνωσης workshop
  • Τη δημιουργία διασυνοριακού δικτύου για την οικολογική συνδεσιμότητα
  • Τη σύνταξη αναφοράς για τις δράσεις διάχυσης του έργου
  • Τη σύνταξη έκθεσης προόδου στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης